L'Occitane Stores

 

SAUDI ARABIA

City  

Branch

Phone Number     

Riyadh
Nakheel Mall              
0114155072
Riyadh Riyadh Park 011 8106846
Riyadh
Hayat Mall
0112056970
Riyadh
Granada Mall  
0112493149
Riyadh 
Panorama Mall
0112815673
Riyadh
Al Hamra Mall
0118121516
Riyadh
Kingdom Center
0112112658
Khobar
Mall of Dhahran         
0138684114  
Khobar
Rashid Mall 2
0138893866
Jeddah and Makkah
Red Sea Mall
0126162222
Jeddah and Makkah
Salaam Mall
0122501480
Jeddah and Makkah
Aziz Mall
0122756922
Jeddah and Makkah
 Jouri Mall
0127600222
Jeddah and Makkah
Makkah Mall
0125668570
Jeddah and Makkah
Noor Mall Kiosk
 
Jeddah and Makkah
 Al Yasmin Mall
0126589392
Tabuk Tabuk Park Mall  
Abha Abha Rashed Mall Kiosk